PRIVATE
Rating

Students

0

Duration

Unlimited Duration

Lectures

145

Videos

27 years, 9 months

Updated

19 December 2021

Profile Photo
Dr Shree Ram Kumawat
4.5 4.5
5

Courses

939

Students

 • Test Vim Unlimited
  • BASIC OF AYURVEDA 00:00:00
  • Prakruti-2 00:00:00
  • Prakruti-3 00:00:00
  • Dhatu-1 00:00:00
  • Dhatu-3 00:00:00
  • Karma-2 00:00:00
  • Karma-1 00:00:00
  • Veerya 00:00:00
  • Dravya 00:00:00
  • Panchmahabhoot-1 00:00:00
  • Panchmahabhoot-2 00:00:00
  • Panchmahabhoot-3 00:00:00
  • Karma-3 (Sharangdhar) 00:00:00
  • vipak 00:00:00
  • Prabhav 00:00:00
  • Man & Atma 00:00:00
  • Dhatu, Upadhatu, Mala-2, OJA 00:00:00
  • Agni 00:00:00
  • Dhatu-1 00:00:00
  • Marma 00:00:00
  • Dashvidh pareekshay bhav & dashvidh rogee pariksha 2 00:00:00
  • Rog & Rogi Pareeksha-1 00:00:00
  • Achar Rasayan 00:00:00
  • 12 An 00:00:00
  • 12 Ahar Varg-2 00:00:00
  • Hiitam-Ahitatam annapaan 00:00:00
  • Swasthvritta Points-1 00:00:00
  • Swasthvritta Points-2 00:00:00
  • Swasthvritta Points-3 00:00:00
  • 12 Ahar Varg-1 00:00:00
  • Janpadodhwans 00:00:00
  • Ashtaaharvisheshayatan 00:00:00
  • Aharparinaamkar Bahv 00:00:00
  • Ashtonindit Purush 00:00:00
  • Santarpanjanya Vikar 00:00:00
  • Swasthvritta & Yoga 00:00:00
  • Adharniya Vega 00:00:00
  • Nasya 00:00:00
  • Swasthvritta & Yoga 00:00:00
  • Dantpawan & Jihvanirlekhan 00:00:00
  • Swasthvritta Points-4 00:00:00
  • Dharneeya vega & Ritu 00:00:00
  • D.G (21-30) 00:00:00
  • D.G (1-10) 00:00:00
  • D.G (11-20) 00:00:00
  • D.G.(91-100) 00:00:00
  • D.G.(81-90) 00:00:00
  • D.G.(71-80) 00:00:00
  • D.G.(41-50) 00:00:00
  • D.G.(61-70) 00:00:00
  • D.G.(31-40) 00:00:00
  • D.G.(51-60) 00:00:00
  • D.G.(111-118) 00:00:00
  • Anatomy-5 00:00:00
  • D.G.(101-110) 00:00:00
  • Anatomy-3 00:00:00
  • Anatomy-2 00:00:00
  • Anatomy(G.P-140) 00:00:00
  • Anatomy(G.P-141,142) 00:00:00
  • Anatomy-4 00:00:00
  • Anatomy(G.P-145-148) 00:00:00
  • Dhoompan 00:00:00
  • Swasthvritta & Yoga 00:00:00
  • Gynae & Obs-4 00:00:00
  • Gynae & Obs-3 00:00:00
  • Physiology Harmones-2 00:00:00
  • Physiology(Harmones) 00:00:00
  • Physiology Harmones-3 00:00:00
  • Physio(G.P.-160) 00:00:00
  • Physio(G.P.-158,159) 00:00:00
  • Physio(G.P.-161-164) 00:00:00
  • Physio(G.P.-165-168) 00:00:00
  • Physio(G.P.-169,170) 00:00:00
  • Physio(G.P.-171-175) 00:00:00
  • Physio(G.P.-176) 00:00:00
  • Physiology Hormones-4 00:00:00
  • Bhavprakash-2 00:00:00
  • Bhavprakash-3 00:00:00
  • Bhavprakash-4 00:00:00
  • Bhavprakash-5 00:00:00
  • Bhavprakash-1 00:00:00
  • Agad Tantra 00:00:00
  • G.P(1,2) 00:00:00
  • G.P-17 00:00:00
  • G.P-17-19 00:00:00
  • G.P(pg.64-68) 00:00:00
  • G.P(69-72) 00:00:00
  • G.P(pg.60-63) 00:00:00
  • G.P(11,12) 00:00:00
  • G.P(pg.33-35) 00:00:00
  • G.P(pg.61-63) 00:00:00
  • G.P(pg.38-40) 00:00:00
  • G.P(pg.43,44) 00:00:00
  • G.P(pg.53-56) 00:00:00
  • G.P(pg.48-52) 00:00:00
  • G.P(Pg.7,8) 00:00:00
  • G.P(pg.9,10) 00:00:00
  • G.P(pg.3,4) 00:00:00
  • G.P(pg.5,6) 00:00:00
  • G.P(pg.12,13,14) 00:00:00
  • G.P(15,16) 00:00:00
  • G.P(pg.34,35) 00:00:00
  • G.P(pg.36,37) 00:00:00
  • G.P(29-33) 00:00:00
  • G.P(pg.57-60) 00:00:00
  • G.P(pg.27) 00:00:00
  • G.P-47 00:00:00
  • G.P(25-27) 00:00:00
  • G.P(Pg.23,24) 00:00:00
  • G.P(44-47) 00:00:00
  • G.P(21,22) 00:00:00
  • G.P-17 00:00:00
  • HISTORY-1 00:00:00
  • HISTORY(G.P-92-97) 00:00:00
  • Nursing History-2 00:00:00
  • Nursing History-3 00:00:00
  • Nursing History-4 00:00:00
  • Rasshastra(235) 00:00:00
  • Rasshastra(G.P.251-254) 00:00:00
  • Rasshastra(G.P.254-258) 00:00:00
  • Rasshastra(G.P.266-279) 00:00:00
  • Rasshastra(233) 00:00:00
  • Bhaishajya G P 293,294 00:00:00
  • MAAN 00:00:00
  • Bhaishajya (G.P-289,290) 00:00:00
  • Sharangdhar (g.p-280) 00:00:00
  • Sharangdhar (g.p-286) 00:00:00
  • Sharangdhar (g.p-281) 00:00:00
  • R.R.S.(G.P.235-246) 00:00:00
  • Rasshastra(G.P.247-251) 00:00:00
  • Sharangdhar (g.p-283) 00:00:00
  • MAAN-SHARANGDHAR 00:00:00
  • Bhaishajya G P 292 00:00:00
  • MAAN 00:00:00
  • MAAN- Charak 00:00:00
  • MAAN Paryaay 00:00:00
  • Pharmacy Instrument 00:00:00
  • Bhaishajya (G.P-295,296) 00:00:00
  • Bhaishajya (G.P-296,297) 00:00:00
  • Bhaishajya(G.P 298-300) 00:00:00
  • Swara Sandhi-1 00:00:00
  • Swara Sandhi-2 00:00:00
  • Sandhi-3 00:00:00
  • Samaas 00:00:00
top
All rights reserved.
Managed by Rockshaft Media